U bent hier

Middeleeuwse scheepsresten in Nederland

De Saewide is een kleine replica van een Angelsaksisch vaartuig uit de zevende eeuw, gebaseerd op het beroemde schip dat in 1939 in Sutton Hoo, Engeland gevonden werd.

De vroege middeleeuwen 500-1050

Uit de vroege middeleeuwen zijn in Nederland relatief weinig scheepsresten bekend. Deze bijdrage, een vervolg op het artikel over Romeinse schepen in Archeobrief nummer 4 van 2013, geeft een overzicht en inventarisatie voor de periode van circa 500 tot 1050. In dit artikel is in de eerste plaats getracht een overzicht te geven van de stand van onze kennis op dit moment en op in tweede plaats wordt een aantal onderzoeksthema’s benoemd waaraan in de toekomst kan worden gewerkt.

Inleiding

Het relatief geringe aantal vroegmiddeleeuwse scheepsvondsten wordt gedeeltelijk verklaard door het feit dat de bevolking in grote delen van Nederland in de Laat Romeinse tijd sterk afnam. De periode tussen circa 500 tot 1050 is geen homogene periode. Delen van West Nederland bleven lange tijd zeer dun bevolkt. Andere delen – zoals het terpengebied van Groningen en Friesland – werd al snel na 400 weer intensief bewoond. Archeologische vondsten die daar zijn aangetroffen, laten zien dat de terpen geen geïsoleerde eilandjes waren. Ook uit historische bronnen komt een beeld naar voren dat vervoer per schip over zee gebruikelijk was. Met behulp van de scheepsvondsten hebben we geprobeerd de volgende vragen te beantwoorden: welke vroegmiddeleeuwse schepen zijn er tot nu toe aangetroffen en waar? Om welk soort schepen gaat het? Zou dit kleine bestand representatief zijn voor wat er in deze periode heeft rondgevaren in Nederland? Zijn er verschillen in bouwtraditie te ontdekken? Werden de schepen lokaal gebouwd of komen deze van elders? En waar komt het hout voor deze schepen vandaan?

Lees hele artikel als PDF>

Reacties