U bent hier

Inventariserend Veldonderzoek opwaterfase MZI

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) heeft Periplus Archeomare B.V. in samenwerking met DEEP B.V. een archeologisch inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) uitgevoerd in de Waddenzee en Oosterschelde. Het onderzoek bestond uit de opname en analyse van side scan sonar gegevens in een aantal zoekgebieden ten behoeve van de plaatsing van mosselzaadinvanginstallaties (MZI).

Tijdens het veldonderzoek zijn met side scan sonar vijf zoekgebieden onderzocht; vier gebieden in de Oosterschelde en één gebied op de Waddenzee. In totaal is 374 hectare gebied onderzocht en zijn 32 individuele side scan sonarcontacten van waarschijnlijk antropogene oorsprong aangetroffen.

Een aantal van de contacten is geïnterpreteerd als kleine objecten die vermoedelijk bestaan uit verloren of gedumpt recent afval. Nabij zoekgebied OSWD op de Westerschelde zijn een aantal structuren aangetroffen die geïnterpreteerd zijn als mosselbanken.

In- en rondom de zoekgebieden in de Oosterschelde zijn geen contacten met een archeologische verwachting gerapporteerd. Geadviseerd wordt daarom, deze gebieden vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkelingen van de mosselzaadinvanginstallaties. Tijdens het onderzoek is echter alleen het bodemoppervlak in kaart gebracht. Het kan niet worden uitgesloten dat zich binnen de zoekgebieden nog objecten bevinden die begraven liggen in de waterbodem. Wanneer men tijdens de voorgenomen werkzaamheden stuit op objecten of voorwerpen waarvan vermoed wordt dat deze een archeologische waarde kunnen vertegenwoordigen geldt een meldingsplicht conform de Monumentenwet. Het is aan te bevelen deze meldingsplicht met verwijzing naar de herziene Monumentenwet 2007 op te nemen in het bestek en het uitvoeringsplan voor de geplande werkzaamheden.

Binnen het zoekgebied Burgzand op de Waddenzee zijn een zevental contacten gerapporteerd waaraan een archeologische verwachting is toegekend. Deze contacten bestaan uit losse verspreide scheepsresten waaronder een aantal mogelijke kanonnen. Geadviseerd wordt, om in een straal van 100 meter rondom de locaties met een archeologische verwachting in het zoekgebied Burgzand geen activiteiten te ontplooien. Als dit niet haalbaar is, dan dienen de objecten nader geïdentificeerd te worden door middel van bijvoorbeeld duikinspecties, om de archeologische waarde en behoudenswaardigheid vast te stellen.

De verwachting is, dat de invloed van de mosselzaadinvanginstallaties op de historische wrakken binnen het archeologische monument AMK 15660 bij Burgzand nihil is. Slijpgeulen die ontstaan na het plaatsen van palen en verankeringen zullen zich ontwikkelen in noordoostelijke richting onder invloed van de dominante vloedstroom, en dus geen bedreiging vormen voor de aanwezige wrakken ten zuiden van het zoekgebied.

Ook voor het zoekgebied bij Burgzand geldt dat het niet kan worden uitgesloten dat zich binnen het gebied nog objecten bevinden die begraven liggen in de waterbodem. Wanneer men tijdens de voorgenomen werkzaamheden stuit op objecten of voorwerpen waarvan vermoed wordt dat deze een archeologische waarde kunnen vertegenwoordigen geldt een meldingsplicht conform de Monumentenwet. Het is aan te bevelen deze meldingsplicht met verwijzing naar de herziene Monumentenwet 2007 op te nemen in het bestek en het uitvoeringsplan voor de geplande werkzaamheden.

Bekijk Rapport>

Reacties